NieuwsKulturele Kring AmbrozijnArtistiek Tijdschrift AmbrozijnWedstrijden
 

 

Kulturele Kring

Organisatienota

Privacyverklaring

 


Organisatienota

1. Organisatie:

De Kulturele Kring Ambrozijn

Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel: Sint-Jacobsstraat 75 8900 Ieper

Gerechtelijk arrondissement Ieper

Klassementsnummer 5.300

Ondernemingsnummer 0420.357.418

www.ambrozijn-vzw.be

info@ambrozijn-vzw.be

RPR Gent - afdeling Ieper

Hierna genoemd de organisatie.

De organisatie heeft tot doel bij te dragen tot de integratie en de ontplooiing van cultuur en kunst in het Nederlandstalige gebied en daarbuiten.

De werking zal gebeuren los van elke partijpolitiek of wijsgerige binding of ingesteldheid.

Het redactieteam is voor de inhoud van haar publicaties geen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en/of de algemene vergadering van de vereniging.

De organisatie kan alle handelingen stellen die binding hebben met het hoofddoel of dit hoofddoel kunnen helpen bereiken.

2. Verzekering:

2.1. Verplichte verzekering:

Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij: Belfius Insurance nv

Erkenningsnummer: GVV41475239

2.2. Vrije verzekeringen:

Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Maatschappij: Belfius Insurance nv

Erkenningsnummer: GVV41475239

Waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s.

Maatschappij: Belfius Insurance nv

Erkenningsnummer: GVV41475239

3. Vergoedingen:

In natura: Een gratis jaarabonnement op het "Artistiek Tijdschrift Ambrozijn".

4. Geheimhoudingsplicht:

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in art. 458 Strafwetboek, waarvan de tekst hierna wordt overgenomen:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.”